Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě

 

Cílem služby je uživatel, který:

 • během poskytován pečovatelské služby může projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle
 • s pomocí pečovatelské služby setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství
 • si během poskytování pečovatelské služby uchová stávající schopnosti

Zásady poskytované služby:

 • ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím
 • dodržování práv a respektování osobnosti a soukromí uživatele
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • profesionální poskytování služby

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková struktura uživatelů:

 • bez omezení věku

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby např. infekční onemocnění osoby nebo zdravotní stav vyžadující nepřetržitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči

Pečovatelská služba je poskytována v ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov – tj. ve všech obcích bývalého okresu Znojmo.

Rozdělení pracovníků pro Znojmo

Rozdělení pracovníků - obce ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:

 • splnění definované cílové skupiny
 • bydliště ve vymezeném regionu (ORP Znojmo, ORP Moravský Krumlov)
 • souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu
 • aktivní spolupráce uživatele při poskytování služeb

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, prostorové orientaci, přesunech na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty a při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, příprava a podávání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení ložního a osobního prádla u Poskytovatele)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady apod. a doprovázení zpět)

 

Rozsah těchto činností rozebírá §6, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Úhrada se odvíjí od skutečně spotřebovaného času provedení úkonů pečovatelské služby u uživatele sociální služby (viz úhradovník výše).

Okamžitá kapacita služby:

 • ambulantní forma - 7 uživatelů
 • terénní forma - 46 uživatelů

Popis lokality a územní působnost:

Služba je rozdělena do čtyř okrsků a každý okrsek koordinuje poskytování pečovatelské služby na vymezeném území. Okrsky mají své zázemí v některých domech s byty zvláštního určení (dříve známé jako tzv. DPS – domy s pečovatelskou službou), viz kontakty na koordinátorky výše. Ve Znojmě se nachází celkem 4 domy s byty zvláštního určení (Vančurova 17, Vančurova 8, Dukelských bojovníků 148-150, U Lesíka 11).

Mimo město Znojmo okrsky koordinují pečovatelskou službu v domech s byty zvláštního určení v Prosiměřicích, Hodonicích, Hrušovanech nad Jevišovkou, Moravském Krumlově a ve Višňovém.

 

Aktualizováno: červenec 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus