Poslání

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat podporu a péči v domácím prostředí lidem se sníženou soběstačností, kteří nemohou v plné míře využít pomoc rodiny, blízkých ani komerčních služeb.

Cíl služby

Cílem Pečovatelské služby je poskytovat službu uživatelům tak, aby mohli zůstat ve svém domácím přirozeném prostředí. Služba podporuje zachování stávající soběstačnosti a životního stylu uživatelů.

Cílová skupina

Pečovatelská služba poskytuje terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a tuto pomoc jim nemohou plně zajistit rodinní příslušníci, osoby blízké či jiné veřejné služby.

Zásady poskytované služby

 • Respekt a úcta – respektujeme životní styl a vedení domácnosti uživatele, s uživateli komunikujeme s úctou, nebagatelizujeme starosti uživatele
 • Individuální přístup – zjišťujeme potřeby, možnosti, schopnosti, zvyklosti uživatele a podle zjištěných informací poskytujeme službu každému uživateli na míru
 • Profesionální přístup – používáme odborné metody v přístupu k uživateli, v komunikaci s uživateli, stále se vzděláváme
 • Spolupráce s rodinou – aktivně podporujeme pečující osoby, poskytujeme poradenství o návazných službách, doporučujeme kompenzační pomůcky a úpravy domácího prostředí s ohledem na bezpečí uživatele
 • Podpora aktivního přístupu uživatele o svou osobu – motivujeme a podporujeme uživatele v aktivním přístupu v péči o svou osobu

Věková struktura uživatelů:

 • bez omezení věku

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby např. infekční onemocnění osoby nebo zdravotní stav vyžadující nepřetržitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči

Pečovatelská služba je poskytována v ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov – tj. ve všech obcích bývalého okresu Znojmo.

Rozdělení pracovníků pro Znojmo

Rozdělení pracovníků - obce ORP Znojmo a ORP Moravský Krumlov

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:

 • splnění definované cílové skupiny
 • bydliště ve vymezeném regionu (ORP Znojmo, ORP Moravský Krumlov)
 • souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, realizaci a hodnocení osobních cílů v individuálním plánu
 • aktivní spolupráce uživatele při poskytování služeb

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, prostorové orientaci, přesunech na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty a při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, příprava a podávání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení ložního a osobního prádla u Poskytovatele)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady apod. a doprovázení zpět)

 

Rozsah těchto činností rozebírá §6, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Úhrada se odvíjí od skutečně spotřebovaného času provedení úkonů pečovatelské služby u uživatele sociální služby (viz úhradovník výše).

Okamžitá kapacita služby:

 • ambulantní forma - 7 uživatelů
 • terénní forma - 46 uživatelů

Popis lokality a územní působnost:

Služba je rozdělena do čtyř okrsků a každý okrsek koordinuje poskytování pečovatelské služby na vymezeném území. Okrsky mají své zázemí v některých domech s byty zvláštního určení (dříve známé jako tzv. DPS – domy s pečovatelskou službou), viz kontakty na koordinátorky výše. Ve Znojmě se nachází celkem 4 domy s byty zvláštního určení (Vančurova 17, Vančurova 8, Dukelských bojovníků 148-150, U Lesíka 11).

Mimo město Znojmo okrsky koordinují pečovatelskou službu v domech s byty zvláštního určení v Prosiměřicích, Hodonicích, Hrušovanech nad Jevišovkou, Moravském Krumlově a ve Višňovém.

 

Aktualizováno: březen 2024

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus