Posláním noclehárny je poskytnutí noclehu mužům i ženám na přechodnou dobu v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o akutní pomoc, aby uživatelé přečkali noc v bezpečném prostředí, měli možnost osobní hygieny a získali základní informace pro řešení své nepříznivé sociální situace. Jsou respektována základní lidská práva a svobody přicházejících uživatelů, individuální přístup a podpora řešit nepříznivou sociální situaci.


Nepříznivou sociální situací je zejména:

 • ztráta domova nebo bydlení,
 • nejisté, nevyhovující, nebo ohrožující bydlení,
 • zřejmý nedostatek prostředků pro zajištění běžného bydlení nebo ubytování,
 • propuštění z vězení nebo zařízení ústavní péče.

Služba je poskytována:

 • mužům a ženám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
 • osobám starším 18 let
 • osobám fyzicky soběstačným

Pro poskytnutí služby není rozhodující, jakým způsobem se osoby do tíživé situace dostaly.

Služba není poskytována:

 • osobám, které mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění v odborném zařízení,
 • osobám, jejichž akutní infekční onemocnění by ohrozilo další osoby,
 • osobám, které by vnesly do prostor noclehárny parazity a odmítaly by tento problém řešit,
 • osobám, jejichž chování by z důvodů akutní duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám, jimž byl v uplynulé době 6 měsíců ukončen pobyt z důvodů porušení Vnitřních pravidel a Dohody o poskytnutí sociální služby
 • v případě, že je plná kapacita a uživatel nespadá do okruhu osob.

Služba není dočasně poskytnuta osobě, která je momentálně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek agresivní.

Okruhem osob, kterým je služba určena, jsou muži v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

 • starší 18 - 80 let
 • fyzicky soběstační
 • není rozhodující, jakým způsobem se do této situace dostaly

Cílem je uživatel, u kterého poskytnutím noclehu:

 • stabilizujeme jeho situaci a poskytneme základní sociální poradenství
 • snížíme zdravotní a psychosociální rizika, která plynou ze způsobu života
 • vedeme k respektování společenských norem a přijetí zodpovědnosti za své jednání
 • motivujeme, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např.: přechod na vyšší stupeň – azylový dům, komerční ubytovna).

Zásady poskytované sociální služby

Pracovníci Noclehárny poskytují sociální službu v souladu se zásadami, které byly stanoveny na základě platných právních předpisů. Mezi tyto zásady poskytované sociální služby patří:

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými uživatelem a týkající se jeho osoby.
 • Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem.
 • Individuální přístup k uživateli
 • Spolupráce a partnerství: každému uživateli je nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 • Aktivita a samostatnost: snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

Pracovníci Noclehárny poskytují službu v souladu se zásadami, které si dle zákona stanovili.

Mezi tyto zásady poskytované sociální služby patří:

 • Zachování lidské důstojnosti: uživatelům služeb vykáme, oslovujeme je příjmením a respektujeme jejich intimitu.
 • Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými uživatelem a týkající se jeho osoby.
 • Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem.
 • Individuální přístup k uživateli: každý uživatel má jiné potřeby a přání, které pracovníci při poskytování sociální služby respektují.
 • Spolupráce a partnerství: každému uživateli je nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Uživatel služby je pro pracovníky partnerem, jehož názory a rozhodnutí respektujeme který může mít svůj názor a jehož rozhodnutí je závazné.
 • Aktivita a samostatnost: snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zázemí a přenocování.  

Základní činnosti:

 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí přenocování
 3. Sociální poradenství (pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, doklady, sociální dávky, zprostředkování navazujících služeb atd.)

Kapacita: 7 lůžek
Cena za nocleh: 40 Kč

 

Služba je poskytována v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

 

Další informace pro zájemce:

Zájemci o službu mohou kontaktovat sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle.
Noclehárnu nabízíme v jednom pětilůžkovém pokoji pro muže a jednom dvoulůžkovém pro ženy.
Při využívání služby je uživatel služby dodržovat Vnitřní pravidla Noclehárny.
 
Vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí u personálu služby.

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka