Důležité!

Informace k návštěvám - na návštěvu mohou osoby, které splňují podmínky COVID-19 →. Nutné objednání předem a vlastní respirátor KN95 nebo FFP2.

Posláním noclehárny je poskytnutí noclehu mužům i ženám na přechodnou dobu v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o akutní pomoc, aby uživatelé přečkali noc v bezpečném prostředí, měli možnost osobní hygieny a získali základní informace pro řešení své nepříznivé sociální situace. Jsou respektována základní lidská práva a svobody přicházejících uživatelů, individuální přístup a podpora řešit nepříznivou sociální situaci.


Nepříznivou sociální situací je zejména:

 • ztráta domova nebo bydlení,
 • nejisté, nevyhovující, nebo ohrožující bydlení,
 • zřejmý nedostatek prostředků pro zajištění běžného bydlení nebo ubytování,
 • propuštění z vězení nebo zařízení ústavní péče.

Služba je poskytována:

 • mužům a ženám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
 • osobám starším 18 let
 • osobám fyzicky soběstačným

Pro poskytnutí služby není rozhodující, jakým způsobem se osoby do tíživé situace dostaly.

Služba není dočasně poskytnuta osobě, která je momentálně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek agresivní.

Okruhem osob, kterým je služba určena, jsou muži v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

 • starší 18 - 80 let
 • fyzicky soběstační
 • není rozhodující, jakým způsobem se do této situace dostaly

Cílem je uživatel, u kterého poskytnutím noclehu:

 • stabilizujeme jeho situaci a poskytneme základní sociální poradenství
 • snížíme zdravotní a psychosociální rizika, která plynou ze způsobu života
 • vedeme k respektování společenských norem a přijetí zodpovědnosti za své jednání
 • motivujeme, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např.: přechod na vyšší stupeň – azylový dům, komerční ubytovna).

Zásady poskytované sociální služby

Pracovníci Noclehárny poskytují sociální službu v souladu se zásadami, které byly stanoveny na základě platných právních předpisů. Mezi tyto zásady poskytované sociální služby patří:

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými uživatelem a týkající se jeho osoby.
 • Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem.
 • Individuální přístup k uživateli
 • Spolupráce a partnerství: každému uživateli je nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 • Aktivita a samostatnost: snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

Pracovníci Noclehárny poskytují službu v souladu se zásadami, které si dle zákona stanovili.

Mezi tyto zásady poskytované sociální služby patří:

 • Zachování lidské důstojnosti: uživatelům služeb vykáme, oslovujeme je příjmením a respektujeme jejich intimitu.
 • Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými uživatelem a týkající se jeho osoby.
 • Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem.
 • Individuální přístup k uživateli: každý uživatel má jiné potřeby a přání, které pracovníci při poskytování sociální služby respektují.
 • Spolupráce a partnerství: každému uživateli je nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Uživatel služby je pro pracovníky partnerem, jehož názory a rozhodnutí respektujeme který může mít svůj názor a jehož rozhodnutí je závazné.
 • Aktivita a samostatnost: snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zázemí a přenocování.  

Základní činnosti:

 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí přenocování
 3. Sociální poradenství (pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, doklady, sociální dávky, zprostředkování navazujících služeb atd.)

Kapacita: 7 lůžek
Cena za nocleh: 50 Kč

 

Služba je poskytována v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

 

Další informace pro zájemce:

Zájemci o službu mohou kontaktovat sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle.
Noclehárnu nabízíme v jednom pětilůžkovém pokoji pro muže a jednom dvoulůžkovém pro ženy.
Při využívání služby je uživatel služby dodržovat Vnitřní pravidla Noclehárny.
 
Vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí u personálu služby.

Aktualizováno: červen 2021

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus