Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Odlehčovací služba je poskytována tam, kde je péče zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou, který o svého blízkého pečuje celodenně.

Cílem sociální služby je uživatel, kterému:

 • je umožněno pomocí poskytnutí odlehčovací služby po přechodnou dobu setrvat i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí

Cílem sociální služby je uživatel, u kterého:

 • jsou podporovány sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami
 • umožněno zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • dochází k podpoře a motivaci k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti

Zásady poskytované služby:

 • dodržování práv uživatelů a jejich důstojnosti
 • individuální přístup a respektování osobnosti uživatele
 • flexibilita poskytované služby
 • odbornost a profesionalita
 • zachování mlčenlivosti

Komu služby poskytujeme:

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením

Věková struktura

 • osobám starším 18 let

Komu služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče,
 • osobám s infekční chorobou typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • osobám, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • osobám, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. cizinci, osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé).

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Úhrada služeb:

Služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného sazebníku Centra sociálních služeb Znojmo.

Kapacita: 5 lůžek

Popis lokality:

K poskytování odlehčovací služby jsou vyčleněny prostory DPS Vančurova 17/A, Znojmo, jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou na 3 pokoje (1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové). K dispozici je dále vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.

Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou. Služba je vzdálena od centra města asi 10 minut jízdy.

Možnost podání stížnosti:

Každý uživatel odlehčovací služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Stížnost je vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu. Nemusíte mít obavu podat stížnost. Za podání stížnosti nebudete nijak postihováni, naopak stížnosti jsou využívány ke zvýšení kvality sociální služby. Stížnosti se řeší individuálně, na Vaši žádost bude zachována mlčenlivost o Vaší totožnosti.

 

Odlehčovací služby 1

Odlehčovací služby 2

Odlehčovací služby 3

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka