Posláním centra denních služeb je nabízení individuální podpory a pomoci osobám, které splňují cílovou skupinu. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité. Poskytovaná sociální služba respektuje důstojnost osob, jejich lidská práva a svobody. Uživatelům služby umožňujeme smysluplné využití jejich času, dále udržování a upevňování jejich schopností a dovedností a realizování každodenního života dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk, chronické onemocnění či zdravotní postižení nemohou zůstat doma sami.

Cílem je uživatel, který

 • zůstává žít ve svém sociálním prostředí
 • udrží svoje schopnosti, zejména ve vztahu k vlastní osobě
 • navazuje kontakty se svými vrstevníky

Zásady poskytované služby

 • respekt
 • individuální přístup
 • sociální začleňování
 • bezpečné prostředí
 • pružnost

Komu služby poskytujeme

 • seniorům
 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám s kombinovaným postižením
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s tělesným postižením

Věková struktura

Služba je poskytována osobám od 27 let.

Komu služby neposkytujeme

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče
 • osobám s infekční chorobou typu např. TBC, AIDS, hepatitidy apod.
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné a klidné soužití
 • osobám, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení
 • osobám s poruchou autistického spektra
 • osobám se zavedenou výživovou sondou (PEG, PEJ)
 • výjimku může učinit ředitel organizace

Poskytujeme tyto základní činnosti

 1. pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1.1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  1.2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  1.3. pomoc při použití WC
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  2.1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2.2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  3.1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  3.2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 5. sociálně terapeutické činnosti
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Úhrada služeb

Služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného sazebníku Centra sociálních služeb Znojmo.

Kapacita: 20 osob

Možnost podání stížnosti

Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Stížnost je vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu. Nemusíte mít obavu podat stížnost. Za podání stížnosti nebudete nijak postihováni, naopak stížnosti jsou využívány ke zvýšení kvality sociální služby. Stížnosti se řeší individuálně, na Vaši žádost bude zachována mlčenlivost o Vaší totožnosti. 

Popis lokality

K poskytování centra denních služeb jsou vyčleněny prostory v přízemí budovy na Mikulášském nám. 12, Znojmo. Pro uživatele je určena společenská místnost, odpočívárna, koupelna a toalety. Sociální služba je poskytována v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hod.

 

Centrum denních služeb

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka