Jak požádat o službu - informace pro zájemce → ZDE

 

POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojnou a bezpečnou péči osobám se sníženou soběstačností, které nemohou trvale žít ve svém vlastním domácím prostředí z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, který je příčinou zhoršené orientace, postupné ztráty paměti a změn nálad a chování.

CÍL

Cílem služby je:

 • poskytovat odbornou péči uživatelům s ohledem na jejich zdravotní stav a individuální potřeby
 • podporovat jejich soběstačnost vzhledem k jejich reálným možnostem a schopnostem

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby od 55 let věku se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí, které v důsledku svého onemocnění nemohou trvale žít ve svém domácím prostředí a nejsou schopny zajistit své potřeby samy, ani s pomocí svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb.

ZÁSADY

 • zachování důstojnosti a práv uživatelů – projevujeme vůči uživatelům úctu citlivým, chápavým, laskavým a tolerantním přístupem; ke všem uživatelům se chováme zdvořile; k uživatelům přistupujeme s pochopením a bez předsudků
 • individuální přístup k člověku s důrazem na jeho schopnosti a potřeby – zjišťujeme potřeby, schopnosti a zvyklosti uživatelů; na základě individuální práce s uživateli služby podporujeme a udržujeme jejich sebeobslužné dovednosti; plánujeme průběh poskytování služby (zejména rozvrh dne) tak, aby se přibližoval běžnému způsobu života, jakým žili doma
 • odborný a odpovědný přístup zaměstnanců služby k uživatelům – používáme odborné metody přístupu k uživatelům, stále se vzděláváme v nových trendech v péči o uživatele
 • podpora udržování přirozených sociálních vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a známými – pořádáme různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí uživatelů, spolupracujeme s rodinou a podporujeme vzájemnou komunikaci uživatele a rodinných příslušníků

KAPACITA

136 lůžek

KONZULTAČNÍ A POKLADNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC V BUDOVĚ A i B

DenHodiny dopoledneHodiny odpoledne
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30 (pouze budova A)
Úterý 8:00 - 11:00  
Středa 8:00 - 11:00  
Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30 (pouze budova B)
Pátek 8:00 - 11:00  

Mimo uvedené hodiny po domluvě se sociálními pracovnicemi.
Prosíme, abyste se na jednání se sociálními pracovnicemi předem telefonicky objednali.

 

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám trpícím akutní infekční nemocí.

Informace pro zájemce:

Pokud máte zájem o poskytování služby domov se zvláštním režimem, podejte si žádost o poskytování sociální služby, kterou si můžete stáhnout na těchto webových stránkách (viz výše sekce „Ke stažení“) nebo se obraťte na sociální pracovnice na výše uvedenou adresu, telefonické číslo nebo mail.
Kompletní žádost s přílohami doručte osobně nebo poštou. Obálku označte při odesílání: "Žádost o poskytování sociální služby"
Sociální služba domov se  zvláštním režimem je poskytována na adrese U Lesíka 11, Znojmo, ve dvou budovách:
Budova A (starší budova) - I. a II. patro
Budova B (nová budova) - I. patro a II. patro

Uživatelům jsou k dispozici jedno- a dvou- lůžkové pokoje

Základní činnosti sociální služby:

a) poskytnutí ubytování:

 • poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje)
 • úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,     

g) aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Úhradu za poskytnutí ubytování a stravy hradí uživatel ze svého vlastního příjmu. (viz Úhradovník za poskytnutí ubytování a stravy - ke stažení v pravém sloupci →)
Úhrada za poskytování péče je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči:
1. stupeň závislosti                 880Kč/měsíčně
2. stupeň závislosti                 4400Kč/měsíčně
3. stupeň závislosti                 12800Kč/měsíčně
4. stupeň závislosti                 19200Kč/měsíčně

Standardy sociálních služeb jsou k dispozici v organizaci.

Jak si podat stížnost?

Podanou připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby bere poskytovatel jako pozitivní výzvu na změnu, zkvalitnění sociální služby.

Formulář na oznámení stížnosti a bližší informace naleznete ke stažení v pravém sloupci →

Aktualizováno: leden 2024

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus