Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje.


Poslání:

Posláním Azylového domu je poskytování pomoci a podpory soběstačným ženám a mužům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří nejsou tuto situaci schopni řešit vlastními silami. Součástí pomoci a podpory je uspokojení základních životních potřeb, především poskytnutí ubytování na přechodnou dobu, nejdéle na dobu 1 roku, a aktivní spolupráce zaměřená na dosahování příznivých změn v životě uživatele.

Cíl služby:

Cílem služby je stabilizace obtížné životní situace uživatele a nastavení aktivní spolupráce uživatele při začleňování do běžného života.

Zásady poskytovaných služeb:

 • Respekt a úcta – ke každému uživateli, jeho minulosti a pohledu na vlastní budoucnost
 • Individuální přístup k uživateli – službu poskytujeme s ohledem na individuální potřeby každého uživatele
 • Aktivita a spolupráce – podporujeme uživatele v aktivním a samostatném přístupu k řešení jeho nepříznivé sociální situace

Cílová skupina:

 • ženy a muži v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří jsou soběstační v péči o svou osobu
 • věková struktura: od 18 let

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • Osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody (recidiva, dlouhodobý VTOS).
 • Osoby, které odešly ze školských zařízení nebo ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti a selhávají v běžných podmínkách.
 • Osoby, které mají velmi omezené sociální kompetence, sníženou orientaci v běžných životních situacích.
 • Osoby žijící „na ulici“, v sociálně vyloučených komunitách či nevyhovujících podmínkách.

Základní struktura poskytování služby:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc při zajištění stravy,
 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • při nástupu možnost poskytnutí základního hygienického servisu (tj. mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby, šampon, žiletka a pěna na holení, menstruační potřeby),
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánování,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Struktura podpory v přímé práci s uživatelem:

 • individuální podpora sociálního pracovníka
 • sociální asistence v případě požadavku uživatele např. při jednáních v institucích
 • komunitní besedy s uživateli
 • volný přístup k internetu
 • individuální poradenství  v oblasti hledání zaměstnání a souvisejících dovedností
 • podpůrné intervence
 • rozvojové aktivity
 • sociálně - terapeutické aktivity

Kapacita: 42 lůžek
Doba poskytování služby: nepřetržitě
Cena za ubytování je stanovena na: 115,-Kč/kalendářní den

 

Další informace pro zájemce:

Sociální služba může být  poskytnuta na základě osobního kontaktu žadatele nebo písemného/ ústního doporučení odesílající instituce (městský, obecní úřad, kurátoři, sociální odbory, vězeňské správy, nemocnice, léčebny). Žadatel absolvuje vstupní pohovor, ve kterém se vyjasní způsob a podmínky jeho přijetí. 
O podmínkách poskytování sociální služby, době ubytování, výši úhrady podepisuje zájemce Smlouvu o poskytování sociální služby a obdrží jeden výtisk v originále. Na jejím základě vznikne ubytované osobě právo na přístřeší na určitou dobu, zpravidla na dobu 3 měsíce. Nejdéle však na dobu 1 rok.
Uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení smlouvy a Vnitřních pravidel AD vydaných poskytovatelem.
Vnitřní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v Azylovém domě.

 

Aktualizováno: březen 2024

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus