Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje.


Posláním Azylového domu je poskytování pomoci a podpory ženám a mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří nejsou tuto situaci schopni řešit vlastními silami. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, respektuje důstojnost a lidská práva osob, kterým je tato sociální služba určena. Součástí této pomoci a podpory je uspokojení základních životních potřeb, především poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a aktivní spolupráce zaměřená na dosahování příznivých změn v životě uživatele tak, aby nedocházelo k prohlubování závislosti na sociálním systému.

Cíle služby:

Hlavním cílem sociální služby Azylový dům je poskytování pomoci a podpory při sociálním začleňování uživatelům tak, aby byli schopni řešit samostatně své problémy a nestali se závislými na systému sociální pomoci nebo, aby se jejich závislost minimalizovala.

Cílem sociální služby je, poskytnutí podpory pro:

 • získání schopností a dovedností uživatele pro život bez závislosti na sociálních službách v rámci hodnot uznávaných společností. Měřitelnost: minimálně 10 uživatelů/rok
 • získání nebo udržení pracovních návyků uživatele (pracovní aktivity během dne, úklidy). Měřitelnost: 35 % uživatelů
 • hledání místa na trhu práce a schopnosti si ho udržet. Měřitelnost: 15 % uživatelů (s ohledem na vysokou míru nezaměstnanosti na Znojemsku)
 • uplatňování svých práv, vyřizování svých osobních záležitostí. Měřitelnost: 80 % uživatelů, počet individuálních rozhovorů
 • uspokojení základních životních potřeb (zajištění ubytování na přechodnou dobu, podmínek pro přípravu stravy, čisté oblečení, základní hygienický servis, základní sociální poradenství). Měřitelnost: počet nových uživatelů

Zásady poskytovaných služeb:

 • Odbornost – personál zabezpečující chod služby je dostatečně kvalifikován a průběžně se vzdělává. Na základě získaných poznatků se snaží o zkvalitňování služeb poskytovaných uživatelům.
 • Respekt - k individualitě, minulosti, pohledu na vlastní budoucnost uživatele. Při práci s uživatelem jsou respektována jeho základní lidská práva, zajištěna ochrana osobní svobody, soukromí, osobních údajů a další potřeby.
 • Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými uživatelem pracovníci služby zachovávají mlčenlivost.
 • Individuální přístup k uživateli – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám uživatele.
 • Spolupráce – při řešení sociální situace uživatele spolupracujeme s dalšími navazujícími institucemi a organizacemi.

Cílová skupina:

 • ženy a muži v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
 • věková struktura:  18 - 80 let

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • Osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody
 • Osoby, které odešly ze školských zařízení nebo ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti a selhávají v běžných podmínkách
 • Osoby, které mají velmi omezené sociální kompetence, sníženou orientaci v běžných životních situacích
 • Osoby žijící „na ulici“, v sociálně vyloučených komunitách či nevyhovujících podmínkách

Základní struktura poskytování služby:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc při zajištění stravy,
 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • při nástupu možnost poskytnutí základního hygienického servisu (tj. mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby, šampon, žiletka a pěna na holení, menstruační potřeby),
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánování,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Struktura podpory v přímé práci s uživatelem:

 • individuální podpora sociálního pracovníka
 • sociální asistence v případě požadavku uživatele např. při jednáních v institucích
 • komunitní besedy s uživateli
 • volný přístup k internetu
 • individuální poradenství  v oblasti hledání zaměstnání a souvisejících dovedností
 • podpůrné intervence
 • rozvojové aktivity
 • sociálně - terapeutické aktivity

Kapacita: 42 lůžek
Doba poskytování služby: nepřetržitě
Cena za ubytování je stanovena na: 115,-Kč/kalendářní den

 

Další informace pro zájemce:

Sociální služba může být  poskytnuta na základě osobního kontaktu žadatele nebo písemného/ ústního doporučení odesílající instituce (městský, obecní úřad, kurátoři, sociální odbory, vězeňské správy, nemocnice, léčebny). Žadatel absolvuje vstupní pohovor, ve kterém se vyjasní způsob a podmínky jeho přijetí. 
O podmínkách poskytování sociální služby, době ubytování, výši úhrady podepisuje zájemce Smlouvu o poskytování sociální služby a obdrží jeden výtisk v originále. Na jejím základě vznikne ubytované osobě právo na přístřeší na určitou dobu, zpravidla na dobu 3 měsíce. Nejdéle však na dobu 1 rok.
Uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení smlouvy a Vnitřních pravidel AD vydaných poskytovatelem.
Vnitřní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v Azylovém domě.

 

Aktualizováno: srpen 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus