Jak požádat o službu - informace pro zájemce → ZDE

 

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci
a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílem poskytované sociální služby je:

 • uživatel, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří,               
 • uživatel, který je spokojený v těchto oblastech:

            ubytování
            stravování
            poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
            zajištění soukromí,

 • uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas,                  
 • uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci,   

Zásady poskytované sociální služby

 • individuální přístup – ke každému uživateli  přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele,
 • respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele,
 • uplatnění vlastní vůle uživatele - při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru uživatelů mezi ostatními uživateli a personálem,
 • mlčenlivost - zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů,
 • flexibilita - přizpůsobování služby potřebám uživatelům.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a nejsou schopni zajistit své potřeby sami ani s pomocí svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb.

Věková kategorie: osoby od 60 let věku

Kapacita: 47 lůžek

KONZULTAČNÍ A POKLADNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC V BUDOVĚ A i B

DenHodiny dopoledneHodiny odpoledne
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30 (pouze budova A)
Úterý 8:00 - 11:00  
Středa 8:00 - 11:00  
Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30 (pouze budova B)
Pátek 8:00 - 11:00  

Mimo uvedené hodiny po domluvě se sociálními pracovnicemi.
Prosíme, abyste se na jednání se sociálními pracovnicemi předem telefonicky objednali.

 

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám trpícím akutní infekční nemocí,
 • osobám, které by svým chováním z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovali kolektivní soužití.

Informace pro zájemce:
Pokud máte zájem o poskytování služby domov pro seniory, podejte si žádost o poskytování sociální služby, kterou si můžete stáhnout na těchto webových stránkách (viz výše sekce „Ke stažení“) nebo se obraťte na sociální pracovnice na výše uvedenou adresu, telefonické číslo nebo mail.
Kompletní žádost s přílohami doručte osobně nebo poštou. Obálku označte při odesílání: "Žádost o poskytování sociální služby"

Sociální služba domov pro  seniory je poskytována na adrese U Lesíka 11, Znojmo, ve dvou budovách:
Budova A (starší budova) - II. patro
Budova B (nová budova) - přízemí a I. patro

Uživatelům jsou k dispozici jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje.

Základní činnosti sociální služby:

a) poskytnutí ubytování:

 • poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje)
 • úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,    

g) aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zájmové aktivity,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
  a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Úhradu za poskytnutí ubytování a stravy hradí uživatel ze svého vlastního příjmu. 
(viz výše Úhradovník za poskytnutí ubytování a stravy)


Úhrada za poskytování péče je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči:
1. stupeň závislosti                 880Kč/měsíčně
2. stupeň závislosti                 4400Kč/měsíčně
3. stupeň závislosti                 12800Kč/měsíčně
4. stupeň závislosti                 19200Kč/měsíčně

Standardy sociálních služeb jsou k dispozici v organizaci
 

Jak si podat stížnost?

Podanou připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby bere poskytovatel jako pozitivní výzvu na změnu, zkvalitnění sociální služby.

Formulář na oznámení stížnosti a bližší informace naleznete ke stažení v pravém sloupci →

Aktualizováno: březen 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus