Jak požádat o službu - informace pro zájemce → ZDE

 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.


Cílem poskytované sociální služby je

 • uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli,
 • uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování,
 • uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které zvládá sám,
 • uživatel, který je motivován prostředím k prožívání aktivního života - nabídka práce v dílnách, léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová cvičení, individuální rehabilitace.

Zásady poskytované sociální služby – domov se zvláštním režimem

 • individuální přístup – na základě individuální práce s uživateli služby podporovat
  a udržovat, event. rozvíjet jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Rozsah služby se řídí individuálním plánem, který zohledňuje zdravotní
  a psychický stav uživatele,
 • respektování důstojnosti a práv uživatelů – omezení svéprávnosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů. Zaměstnanci projevují k uživatelům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu k tomu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle,
 • odborný a odpovědný přístup zaměstnanců služby k uživatelům – pracovníci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání uživatelů. V průběhu poskytování služby dochází
  u uživatelů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny a je preferována prevence, před restrikcí,
 • srozumitelnost – snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu,
 • odstraňování sociální izolace – podpora v udržení přirozených sociálních vazeb uživatelů. Spolupráce s rodinami, umožnění návštěv, účast příbuzných na pořádaných akcích, možnost odjet k rodině na návštěvu, dovolenou.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a osoby s ostatními typy demencí, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a nejsou schopny zajistit své potřeby samy ani s pomocí svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb.

Věková struktura cílové skupiny

 • osoby od 55 let

Kapacita: 136 lůžek

KONZULTAČNÍ A POKLADNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC V BUDOVĚ A i B

DenHodiny dopoledneHodiny odpoledne
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30 (pouze budova A)
Úterý 8:00 - 11:00  
Středa 8:00 - 11:00  
Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 14:30 (pouze budova B)
Pátek 8:00 - 11:00  

Mimo uvedené hodiny po domluvě se sociálními pracovnicemi.
Prosíme, abyste se na jednání se sociálními pracovnicemi předem telefonicky objednali.

 

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám trpícím akutní infekční nemocí.

Informace pro zájemce:

Pokud máte zájem o poskytování služby domov se zvláštním režimem, podejte si žádost o poskytování sociální služby, kterou si můžete stáhnout na těchto webových stránkách (viz výše sekce „Ke stažení“) nebo se obraťte na sociální pracovnice na výše uvedenou adresu, telefonické číslo nebo mail.
Kompletní žádost s přílohami doručte osobně nebo poštou. Obálku označte při odesílání: "Žádost o poskytování sociální služby"
Sociální služba domov se  zvláštním režimem je poskytována na adrese U Lesíka 11, Znojmo, ve dvou budovách:
Budova A (starší budova) - I. a II. patro
Budova B (nová budova) - I. patro a II. patro

Uživatelům jsou k dispozici jedno- a dvou- lůžkové pokoje

Základní činnosti sociální služby:

a) poskytnutí ubytování:

 • poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje)
 • úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,     

g) aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Úhradu za poskytnutí ubytování a stravy hradí uživatel ze svého vlastního příjmu. (viz Úhradovník za poskytnutí ubytování a stravy - ke stažení v pravém sloupci →)
Úhrada za poskytování péče je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči:
1. stupeň závislosti                 880Kč/měsíčně
2. stupeň závislosti                 4400Kč/měsíčně
3. stupeň závislosti                 12800Kč/měsíčně
4. stupeň závislosti                 19200Kč/měsíčně

Standardy sociálních služeb jsou k dispozici v organizaci.

Jak si podat stížnost?

Podanou připomínku, stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby bere poskytovatel jako pozitivní výzvu na změnu, zkvalitnění sociální služby.

Formulář na oznámení stížnosti a bližší informace naleznete ke stažení v pravém sloupci →

Aktualizováno: březen 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus