Centrum denních služeb (CDS) poskytuje ve všedních dnech odbornou pomoc a podporu lidem, kteří s ohledem na svůj věk nebo zdravotní stav mají sníženou soběstačnost a nemohou doma zůstat sami. Pečujícím osobám je tak umožněno vykonávat své pracovní povinnosti nebo potřebný odpočinek s vědomím, že je o jejich blízké dobře postaráno.

Cílem CDS je, aby většina uživatelů:

 • si udržela/zvýšila sebepéči, příp. měla zajištěnu nezbytnou míru péče o vlastní osobu (hygiena, stravování)
 • si udržela/zvýšila svou soběstačnost a samostatnost v běžných oblastech života
 • nebyla sociálně izolována, byla zapojena do kolektivu, a měla možnost navazovat nové přátelské vztahy
 • trávila smysluplně a aktivně svůj čas

Zásady poskytované služby

 • respekt
 • individuální přístup
 • sociální začleňování
 • bezpečné prostředí
 • pružnost

Službu poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci:

 • seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života
 • osobám starším 27 let s chronickým onemocněním či zdravotním postižením (zejména osoby po úrazech, cévních mozkových příhodách, s nádorovým onemocněním apod.)

Věková struktura

Služba je poskytována osobám od 27 let.

Komu služby neposkytujeme

Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.

Poskytujeme tyto základní činnosti

 1. pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1.1 pomoc při úkonech osobní hygieny
  1.2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  1.3 pomoc při použití WC
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  2.1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2.2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  3.1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  3.2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 5. sociálně terapeutické činnosti
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Úhrada služeb

Služby jsou poskytovány za úhradu, dle platného úhradovníku.

Kapacita: 20 osob

Popis lokality

K poskytování centra denních služeb jsou vyčleněny prostory v přízemí budovy na Mikulášském nám. 12, Znojmo. Pro uživatele je určena společenská místnost, odpočívárna, koupelna a toalety. Sociální služba je poskytována v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hod.

Centrum denních služeb

 

Video ukázka prostor služby:

 

Možnost podání stížnosti

Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. Stížnost je vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu. Nemusíte mít obavu podat stížnost. Za podání stížnosti nebudete nijak postihováni, naopak stížnosti jsou využívány ke zvýšení kvality sociální služby. Stížnosti se řeší individuálně, na Vaši žádost bude zachována mlčenlivost o Vaší totožnosti. 

Aktualizováno: červen 2023

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • vyrobil Martin Grus