Důležité upozornění

Od 8.6. 2020 je poradna opět otevřená. I nadále poskytujeme poradenství i telefonicky na čísle 515 224 317 nebo přes Skype: Poradna CSS Znojmo

 

Posláním poradny pro rodinu a mezilidské vztahy je poskytnutí odborné psychologické pomoci lidem, kteří řeší problémy či krizi především v manželském či partnerském vztahu, nebo hledají způsob lepšího vzájemného soužití, či se obávají vzniku manželské krize, které chtějí předejít. Dále pomáhá manželstvím ohroženým rozvratem, úpravou vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, mezigeneračních vztahů a jiných vztahů či osobních problémů. Při poskytování služby je brán zřetel na individuální potřeby osob, včetně respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv a svobod.

Poskytování služeb se v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.  Dle §37 tohoto zákona sociální poradenství zahrnuje (citace):

 • a) základní sociální poradenství
 • b) odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství je klient, který:

 • získá radu a podporu pro vyřešení problému
 • získá dovednosti či náhled na řešení aktuálního problému
 • získá dovednosti pro samostatné řešení krize v budoucnu
 • získá schopnost řídit svůj život

Zásady poskytované služby:

 • Bezplatnost - odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady. Tato forma tak umožňuje každému přístup k jeho službám.
 • Nestrannost - služby poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu, jsou poskytovány bez předpojatosti, zaujatosti, předsudků, bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce. Ke každému klientovi je přistupováno se stejným respektem a s plnou pozorností.
 • Diskrétnost - je zajištěna anonymita uživatele. Jedná se o závazek mlčenlivosti poradců i organizace o uživatelově tíživé situaci.
 • Bezpečné prostředí - vytváříme prostředí důvěry a jistoty, přátelskou atmosféru, dbáme na dodržování stanovených pravidel.
 • Individuální přístup – služba je flexibilně přizpůsobena individuálním potřebám uživatele

Objednání do poradny

Klient je objednán telefonicky, e-mailem nebo po předchozí osobní návštěvě poradny.

Cílová skupina

 • osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi

Věková struktura

 • sociální služba je poskytována osobám od 18 let věku

Sociální služba není určena:

 • osobám vyžadujícím služby, které poradna neposkytuje
 • osobám, které nespadají do okruhu osob, kterým je sociální služba poskytována – osoby v krizi, rodiny s dítětem, dětmi
 • osobám, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. cizinci, osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé).

Kritéria pro přijetí klienta/klientky do poradny:

 • příslušnost k cílové skupině
 • předchozí objednání k poradci
 • okamžité přijetí sociální pracovnicí

Ve všech případech, kdy klient nenaplňuje kritéria pro přijetí do poradny, je poradce/sociální pracovnice povinen poskytnout základní sociální poradenství a nabídnout odpovídající pomoc jiného zařízení stávající psychosociální nebo zdravotní sítě služeb.

Co děláme a jaké služby poskytujeme

Poradce při práci s klientem volí nejčastěji formu řízeného individuálního rozhovoru. Cílem rozhovoru s klientem je pomoc při řešení jeho/jejího problému, pomoc při převzetí odpovědnosti za vlastní jednání, při rozvíjení schopností a dovedností, které vedou ke zlepšení klientovy situace. V rámci poradenství jsou nejčastěji využívány metody jako:

 • techniky psychologické první pomoci (reflektující naslouchání)
 • poradenské intervence (návrhy, doporučení, informace)
 • diagnostické postupy (dotazník, projektivní metody)
 • techniky psychodynamické psychoterapie (interpretace, klarifikace, konfrontace)
 • techniky katatymně imaginativní psychoterapie (imaginace, kresba)
 • techniky individuální psychologie (analýza rané vzpomínky, analýza snu)
 • postupy rodinného a systemického poradenství (systemické dotazování, práce s metaforami, hraní rolí, imaginace, přerámcování problému, hledání zdrojů, ostrov rodiny, škálování)
 • relaxační techniky (autogenní trénink)
 • trénink sociálních dovedností

Postup pro uplatnění vlastní vůle klientů

Z poslání a cílů manželského a rodinného poradenství je zřejmé, že manželské a rodinné terapie cíleně směřuje k tomu, aby se klient poradny stal způsobilý využívat svých vlastních zdrojů a sil k řešení svých problémů. Uživatel odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradně má postavení klienta, stává se rovnocenným partnerem pracovníka. Klient poradny je pracovníky přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost s kompetencí vlastní volby postojů a chování i právem nést důsledky vlastních rozhodnutí. Po celou dobu kontaktu klienta je tento přístup zárukou ochrany jeho lidské důstojnosti. Celý poradenský proces je pojat a veden tak, aby byly vytvářeny podmínky pro vlastní volbu klientů. Poradce v rámci konzultací pomáhá klientovi hledat a specifikovat různé alternativy řešení. Na základě poskytnutých odborných informací o alternativách řešení a jejich důsledcích má být klient schopen učinit informované rozhodnutí.  

 

Služba je poskytována v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

 

Všechna práva vyhrazena • © 2017 Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace • Vyrobil Martin Grus - Studio Tužka